O firme Reos H

REOS-H, s.r.o. so sídlom v Trnave je konkurencieschopná stavebná spoločnosť s pevným miestom medzi podnikateľskými subjektmi podobného zamerania v trnavskom regióne. Vznikla v roku 2006 ako nástupnícka organizácia firmy Jaroslav Hutta-REOS, ktorá bola etablovaná v stavebníctve už od roku 1990. Jej vznik si vynútil narastajúce dopyt po službách jej predchodcu a s tým súvisiaca potreba rozšírenia podnikateľských aktivít.

V súčasnosti sú tieto aktivity zamerané v prevažnej miere na:

  • kompletné stavebné a montážne práce
  • protikorózne a protipožiarne nátery
  • sanácie a hydroizolácie stavieb
  • zatepľovanie objektov
  • výroba a montáž oceľových konštrukcií

 

Spoločnosť je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2000, certifikátu systému enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2004 a certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007 v oblasti uskutočňovania stavieb a ich zmien.