Firemná politika

Manažment spoločnosti sa zaväzuje k:

  • Neustálemu zlepšovaniu zavedeného integrovaného systému manažérstva kvality, environmentu a BOZP.
  • Dodržiavaniu platných právnych a iných predpisov a požiadaviek súvisiacich so životným prostredím a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
  • Realizácií preventívnych opatrení na predchádzanie znečisťovania životného prostredia.
  • Realizácii opatrení zameraných na prevenciu zranení a poškodení zdravia.
  • Zvyšovaniu povedomia zamestnancov spoločnosti s cieľom vytvoriť spoločnosť efektívne hospodáriacu so zdrojmi a dodržujúcu zásady environmentu a BOZP.
  • Šetreniu surovín a energie uprednostňovať environmentálne a bezpečnostné hľadisko vo všetkých aspektoch našich poskytovaných služieb.
  • Komunikácii smerom k dodávateľom, zákazníkom a zainteresovaným stranám.
  • Aktivitám smerujúcim k zlepšeniu ochrany životného prostredia a k zvyšovaniu stupňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Vykonávaniu činností spoločnosti, čo najšetrnejším spôsobom k všetkým zložkám životného prostredia a to aj s ohľadom na minimalizáciu tvorby odpadov a maximalizáciu ich zhodnocovania.
  • Dodržiavaniu vyššie uvedených bodov a plneniu cieľov kvality, environmentu , BOZP.

 

V Trnave: 1.12.2008

Jaroslav Hutta
riaditeľ spoločnosti